Het project ‘Groene Parels aan een Blauw Snoer’ is van toepassing op het landschap in de nabijheid van Beetsterzwaag met landgoederen en bossen op de flanken van het Koningsdiep. Het is in Fryslân een uniek landschap: een parel die nog te weinig wordt gewaardeerd.

In het landschap zijn diverse eigenaren actief die verschillende achtergronden en deels verschillende doelen hebben. Gemeenschappelijk is hun ambitie om de eigenheid, herkenbaarheid en natuurlijke en cultuurhistorische waarden van het gebied te behouden, zo nodig te herstellen en waar mogelijk te versterken. Om dat te realiseren, hebben ze gekozen voor het opstellen van een gezamenlijk toekomstplan. Ook dat is uniek. Het gebied bezit een rijke historie die niet alleen nog goed herkenbaar is. Het is ook de moeite waard om die te behouden of te herstellen.

De volgende landschapstypen zijn in het projectgebied herkenbaar:

  • Het kleinschalig agrarisch cultuurlandschap: met singels, wallen en kleine bospercelen. Veel van deze elementen zijn verdwenen.
  • Het veenweidegebied: een wijds en open gebied dat belangrijk is voor de boeren en voor veel (weide)vogels.
  • Het beekdal van het Koningsdiep: een door bos en heide omsloten graslandgebied dat boeren gebruik(t)en als hooi- en weiland.
  • Het landgoederenlandschap rondom Beetsterzwaag: een land